Đóng lại
Thống kê ý tưởng dự thi
Danh sách ý tưởng của đơn vị: ĐHQG TP.HCM - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
STT
Tên ý tưởng
Lĩnh vực
Loại hình
Lượt xem
1
Sản xuất
Nhóm
654
3
Sản xuất
Cá nhân
67
4
Thương mại - Dịch vụ
Cá nhân
55
6
Công nghệ
Nhóm
47
8
Công nghệ
Nhóm
66
9
Thương mại - Dịch vụ
Nhóm
3442