Đóng lại
Thống kê ý tưởng dự thi
Danh sách ý tưởng của đơn vị: ĐHQG TP.HCM - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
STT
Tên ý tưởng
Lĩnh vực
Loại hình
Lượt xem
1
Sản xuất
Nhóm
639
3
Sản xuất
Cá nhân
50
4
Thương mại - Dịch vụ
Cá nhân
49
6
Công nghệ
Nhóm
38
8
Công nghệ
Nhóm
54
9
Thương mại - Dịch vụ
Nhóm
2865