Đóng lại
Thống kê ý tưởng dự thi
Danh sách ý tưởng của đơn vị: ĐHQG TP.HCM - Trường Đại học Kinh tế - Luật
STT
Tên ý tưởng
Lĩnh vực
Loại hình
Lượt xem
1
Thương mại - Dịch vụ
Nhóm
50
2
Sản xuất
Cá nhân
68
4
Sản xuất
Nhóm
52
5
Thương mại - Dịch vụ
Nhóm
74
6
Thương mại - Dịch vụ
Nhóm
53
10
Thương mại - Dịch vụ
Nhóm
55
11
Thương mại - Dịch vụ
Nhóm
31
13
Thương mại - Dịch vụ
Nhóm
18
15
Thương mại - Dịch vụ
Nhóm
25
17
Thương mại - Dịch vụ
Nhóm
27
20
Thương mại - Dịch vụ
Nhóm
42