Đóng lại
Thống kê ý tưởng dự thi
Danh sách ý tưởng của đơn vị: ĐHQG TP.HCM - Trường Đại học Kinh tế - Luật
STT
Tên ý tưởng
Lĩnh vực
Loại hình
Lượt xem
1
Thương mại - Dịch vụ
Nhóm
64
2
Sản xuất
Cá nhân
81
4
Sản xuất
Nhóm
80
5
Thương mại - Dịch vụ
Nhóm
84
6
Thương mại - Dịch vụ
Nhóm
79
10
Thương mại - Dịch vụ
Nhóm
67
11
Thương mại - Dịch vụ
Nhóm
37
13
Thương mại - Dịch vụ
Nhóm
26
15
Thương mại - Dịch vụ
Nhóm
41
17
Thương mại - Dịch vụ
Nhóm
39
20
Thương mại - Dịch vụ
Nhóm
54