Đóng lại
Thống kê ý tưởng dự thi
Danh sách ý tưởng của đơn vị: Trường Cao đẳng Công Nghiệp Tuy Hoà
STT
Tên ý tưởng
Lĩnh vực
Loại hình
Lượt xem
1
Sản xuất
Cá nhân
148
4
Thương mại - Dịch vụ
Cá nhân
58
5
Thương mại - Dịch vụ
Nhóm
35
6
Thương mại - Dịch vụ
Cá nhân
42
7
Thương mại - Dịch vụ
Cá nhân
52
8
Sản xuất
Nhóm
204