Đóng lại
Thống kê ý tưởng dự thi
Danh sách ý tưởng của đơn vị: Trường Cao đẳng cộng đồng Bắc Kạn
STT
Tên ý tưởng
Lĩnh vực
Loại hình
Lượt xem
2
Thương mại - Dịch vụ
Nhóm
31
3
Thương mại - Dịch vụ
Nhóm
35
6
Thương mại - Dịch vụ
Nhóm
19
7
Thương mại - Dịch vụ
Nhóm
20