Đóng lại
Thống kê ý tưởng dự thi
Danh sách ý tưởng của đơn vị: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
STT
Tên ý tưởng
Lĩnh vực
Loại hình
Lượt xem
2
Giáo dục
Cá nhân
114
6
Nông nghiệp
Nhóm
74
7
Thương mại - Dịch vụ
Nhóm
111
8
Công nghệ
Cá nhân
51
10
Thương mại - Dịch vụ
Nhóm
58
13
Thương mại - Dịch vụ
Cá nhân
67
14
Công nghệ
Nhóm
82
15
Sản xuất
Nhóm
162