Đóng lại
Thống kê ý tưởng dự thi
Danh sách ý tưởng của đơn vị: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
STT
Tên ý tưởng
Lĩnh vực
Loại hình
Lượt xem
2
Giáo dục
Cá nhân
99
6
Nông nghiệp
Nhóm
62
7
Thương mại - Dịch vụ
Nhóm
93
8
Công nghệ
Cá nhân
37
10
Thương mại - Dịch vụ
Nhóm
46
13
Thương mại - Dịch vụ
Cá nhân
52
14
Công nghệ
Nhóm
59
15
Sản xuất
Nhóm
105