Đóng lại
Thống kê ý tưởng dự thi
Danh sách ý tưởng của đơn vị: Trường Đại học Dân Lập Duy Tân
STT
Tên ý tưởng
Lĩnh vực
Loại hình
Lượt xem
1
Sản xuất
Nhóm
6114