Đóng lại
Thống kê ý tưởng dự thi
Danh sách ý tưởng của đơn vị: Trường Đại học Đồng Tháp
STT
Tên ý tưởng
Lĩnh vực
Loại hình
Lượt xem
1
Sản xuất
Cá nhân
65
4
Thương mại - Dịch vụ
Nhóm
70
5
Thương mại - Dịch vụ
Nhóm
0
6
Thương mại - Dịch vụ
Cá nhân
31