Đóng lại
Thống kê ý tưởng dự thi
Danh sách ý tưởng của đơn vị: Trường Đại học Hàng hải Việt Nam
STT
Tên ý tưởng
Lĩnh vực
Loại hình
Lượt xem
1
Khác
Cá nhân
64
2
Khác
Cá nhân
196
4
Thương mại - Dịch vụ
Cá nhân
55
5
Thương mại - Dịch vụ
Cá nhân
48
7
Thương mại - Dịch vụ
Cá nhân
36
8
Khác
Cá nhân
52