Đóng lại
Thống kê ý tưởng dự thi
Danh sách ý tưởng của đơn vị: Trường Đại học Hàng hải Việt Nam
STT
Tên ý tưởng
Lĩnh vực
Loại hình
Lượt xem
1
Khác
Cá nhân
56
2
Khác
Cá nhân
179
4
Thương mại - Dịch vụ
Cá nhân
46
5
Thương mại - Dịch vụ
Cá nhân
36
7
Thương mại - Dịch vụ
Cá nhân
30
8
Khác
Cá nhân
40