Đóng lại
Thống kê ý tưởng dự thi
Danh sách ý tưởng của đơn vị: Trường Đại học Ngân hàng
STT
Tên ý tưởng
Lĩnh vực
Loại hình
Lượt xem
2
Thương mại - Dịch vụ
Nhóm
77
3
Công nghệ
Nhóm
237
4
Thương mại - Dịch vụ
Cá nhân
51
6
Thương mại - Dịch vụ
Cá nhân
62