Đóng lại
Thống kê ý tưởng dự thi
Danh sách ý tưởng của đơn vị: Trường Đại học Ngoại thương (CSII)
STT
Tên ý tưởng
Lĩnh vực
Loại hình
Lượt xem
1
Thương mại - Dịch vụ
Nhóm
71
2
Giáo dục
Nhóm
59
3
Thương mại - Dịch vụ
Nhóm
22
4
Thương mại - Dịch vụ
Nhóm
34
5
Giáo dục
Nhóm
39
6
Thương mại - Dịch vụ
Nhóm
26
7
Khác
Nhóm
34
8
Thương mại - Dịch vụ
Nhóm
41
11
Nông nghiệp
Nhóm
61
13
Khác
Nhóm
74
14
Khác
Nhóm
93
15
Nông nghiệp
Nhóm
159