Đóng lại
Thống kê ý tưởng dự thi
Danh sách ý tưởng của đơn vị: Trường Đại học Ngoại thương (CSII)
STT
Tên ý tưởng
Lĩnh vực
Loại hình
Lượt xem
1
Thương mại - Dịch vụ
Nhóm
93
2
Giáo dục
Nhóm
74
3
Thương mại - Dịch vụ
Nhóm
29
4
Thương mại - Dịch vụ
Nhóm
44
5
Giáo dục
Nhóm
49
6
Thương mại - Dịch vụ
Nhóm
31
7
Khác
Nhóm
49
8
Thương mại - Dịch vụ
Nhóm
51
11
Nông nghiệp
Nhóm
79
13
Khác
Nhóm
126
14
Khác
Nhóm
142
15
Nông nghiệp
Nhóm
236