Đóng lại
Thống kê ý tưởng dự thi
Danh sách ý tưởng của đơn vị: Trường Đại học Quảng Bình
STT
Tên ý tưởng
Lĩnh vực
Loại hình
Lượt xem
5
Thương mại - Dịch vụ
Nhóm
88
6
Thương mại - Dịch vụ
Nhóm
79
7
Thương mại - Dịch vụ
Nhóm
74