VÒNG 2: CHUNG KHẢO KHU VỰC

–  Thời gian: Từ ngày 20/12/2016 đến ngày 09/01/2017.
–  Địa điểm thi: Tổ chức thi tại 3 khu vực là thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng.
–  Hình thức thi: Tác giả, nhóm tác giả trình bày trước hội đồng giám khảo về ý tưởng tối đa 05 phút, trả lời câu hỏi của Hội đồng giám khảo tối đa 03 phút.
–  Số lượng bài dự thi được chọn: Mỗi khu vực chọn 05 ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp xuất sắc nhất tham gia vòng Chung kết toàn quốc. Tổng số sáng kiến, ý tưởng tham gia vòng chung kết toàn quốc là 15 tác giả, nhóm tác giả có ý tưởng được chọn vào Vòng Chung kết toàn quốc bổ sung, hoàn thiện ý tưởng và gửi lại Ban Tổ chức trước ngày 20/01/2017.
Các hoạt động hỗ trợ:
+ Tập huấn kiến thức, kỹ năng cần thiết cho hoạt động khởi nghiệp thông qua website startupnation.vn: Đăng tải các bài viết về gương sáng khởi nghiệp; các bài viết, bài chia sẻ về kiến thức cần có để khởi nghiệp, kỹ năng khởi nghiệp, kinh nghiệm khởi nghiệp. Mời các đại sứ truyền thông, các doanh nhân, chuyên gia đối thoại trực tuyến với sinh viên một tuần một lần.
+ Tổ chức giao lưu giữa thí sinh tham gia vòng chung khảo khu vực với các nhà tài trợ, chuyên gia kinh tế, luật sư, đại sứ truyền thông, giải đáp các thắc mắc liên quan đến cuộc thi và các vấn đề liên quan khởi nghiệp.