Đóng lại
Thống kê ý tưởng dự thi
Danh sách ý tưởng của đơn vị: Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn
STT
Tên ý tưởng
Lĩnh vực
Loại hình
Lượt xem
1
Thương mại - Dịch vụ
Nhóm
60
2
Thương mại - Dịch vụ
Nhóm
35
3
Thương mại - Dịch vụ
Nhóm
46
4
Thương mại - Dịch vụ
Nhóm
34
5
Thương mại - Dịch vụ
Cá nhân
66
6
Thương mại - Dịch vụ
Nhóm
28
7
Thương mại - Dịch vụ
Nhóm
38