Đóng lại
Thống kê ý tưởng dự thi
Danh sách ý tưởng của đơn vị: Trường Đại học Công nghệ TP.HCM
STT
Tên ý tưởng
Lĩnh vực
Loại hình
Lượt xem
1
Thương mại - Dịch vụ
Cá nhân
52
2
Sản xuất
Cá nhân
525
4
Thương mại - Dịch vụ
Nhóm
46
5
Thương mại - Dịch vụ
Nhóm
22
6
Thương mại - Dịch vụ
Nhóm
1162