Đóng lại
Thống kê ý tưởng dự thi
Danh sách ý tưởng của đơn vị: Trường Đại học Công nghệ TP.HCM
STT
Tên ý tưởng
Lĩnh vực
Loại hình
Lượt xem
1
Thương mại - Dịch vụ
Cá nhân
62
2
Sản xuất
Cá nhân
568
4
Thương mại - Dịch vụ
Nhóm
52
5
Thương mại - Dịch vụ
Nhóm
32
6
Thương mại - Dịch vụ
Nhóm
1186