Đóng lại
Thống kê ý tưởng dự thi
Danh sách ý tưởng của đơn vị: Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định
STT
Tên ý tưởng
Lĩnh vực
Loại hình
Lượt xem
3
Thương mại - Dịch vụ
Nhóm
65
6
Giáo dục
Cá nhân
39
7
Thương mại - Dịch vụ
Cá nhân
27
8
Thương mại - Dịch vụ
Cá nhân
23
10
Nông nghiệp
Cá nhân
36