Đóng lại
Thống kê ý tưởng dự thi
Danh sách ý tưởng của đơn vị: Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định
STT
Tên ý tưởng
Lĩnh vực
Loại hình
Lượt xem
3
Thương mại - Dịch vụ
Nhóm
70
6
Giáo dục
Cá nhân
49
7
Thương mại - Dịch vụ
Cá nhân
45
8
Thương mại - Dịch vụ
Cá nhân
31
10
Nông nghiệp
Cá nhân
50