Đóng lại
Thống kê ý tưởng dự thi
Danh sách ý tưởng của đơn vị: Trường Đại học Hồng Đức
STT
Tên ý tưởng
Lĩnh vực
Loại hình
Lượt xem
3
Khác
Nhóm
191
4
Giáo dục
Nhóm
55
9
Thương mại - Dịch vụ
Nhóm
128
11
Sản xuất
Nhóm
929
14
Giáo dục
Cá nhân
1356
18
Sản xuất
Cá nhân
41
19
Nông nghiệp
Cá nhân
66
20
Thương mại - Dịch vụ
Cá nhân
67