Đóng lại
Thống kê ý tưởng dự thi
Danh sách ý tưởng của đơn vị: Trường Đại học Hồng Đức
STT
Tên ý tưởng
Lĩnh vực
Loại hình
Lượt xem
3
Khác
Nhóm
263
4
Giáo dục
Nhóm
67
9
Thương mại - Dịch vụ
Nhóm
138
11
Sản xuất
Nhóm
988
14
Giáo dục
Cá nhân
1464
18
Sản xuất
Cá nhân
70
19
Nông nghiệp
Cá nhân
89
20
Thương mại - Dịch vụ
Cá nhân
75