Đóng lại
Thống kê ý tưởng dự thi
Danh sách ý tưởng của đơn vị: Trường Đại học Kinh tế (TP.HCM)
STT
Tên ý tưởng
Lĩnh vực
Loại hình
Lượt xem
1
Công nghệ
Cá nhân
111
2
Thương mại - Dịch vụ
Cá nhân
129
4
Y tế
Cá nhân
75
5
Giáo dục
Cá nhân
47
6
Sản xuất
Cá nhân
56
7
Thương mại - Dịch vụ
Nhóm
156
8
Y tế
Cá nhân
249