Đóng lại
Thống kê ý tưởng dự thi
Danh sách ý tưởng của đơn vị: Trường Đại học Kinh tế (TP.HCM)
STT
Tên ý tưởng
Lĩnh vực
Loại hình
Lượt xem
1
Công nghệ
Cá nhân
100
2
Thương mại - Dịch vụ
Cá nhân
67
4
Y tế
Cá nhân
56
5
Giáo dục
Cá nhân
36
6
Sản xuất
Cá nhân
48
7
Thương mại - Dịch vụ
Nhóm
110
8
Y tế
Cá nhân
186