Đóng lại
Thống kê ý tưởng dự thi
Danh sách ý tưởng của đơn vị: Trường Đại học Kinh tế quốc dân
STT
Tên ý tưởng
Lĩnh vực
Loại hình
Lượt xem
3
Sản xuất
Nhóm
87
4
Nông nghiệp
Nhóm
246
5
Thương mại - Dịch vụ
Nhóm
248