Đóng lại
Thống kê ý tưởng dự thi
Danh sách ý tưởng của đơn vị: Trường Đại học Yersin Đà Lạt
STT
Tên ý tưởng
Lĩnh vực
Loại hình
Lượt xem
1
Thương mại - Dịch vụ
Cá nhân
253
2
Thương mại - Dịch vụ
Cá nhân
228
3
Thương mại - Dịch vụ
Nhóm
57
5
Nông nghiệp
Cá nhân
72
7
Thương mại - Dịch vụ
Cá nhân
47